Aksaray İli / Ortaköy İlçesi / Cumali Köyü Web Sitesi Linkler | Resim Galerisi | İletişim
Yayınlanan Anket Yok
Online :
Bugün :
Toplam :
IP :
 
 
Aksaray Turizm Rehberi 2

Aksaray`da hububatın geniş bir alana yayılmış olması ile bundan mamul yiyecekler, hayvancılığın gelişmiş olmasıyla da et ve süt mamülleri, ayrıca bağ ve bahçelerden elde edilen sebze ve meyvelerle de mutfak için oldukça zengin malzemeler elde edilmektedir.Yufka, Şepe, Sıkma, Mayalı, Erişte, Kuskus Pilavı, Dolma, Mantı, Kalıklı Aş, Pelte, Soğanlama, Sarığı Burma, Höşmerim, Arabaşı, Çiğleme, Kalburbastı, Sac Böreği, Bamya Çorbası, Kaygana belli yemeklerdendir

yore mutfagi

 

Aksaray Kapadokyasında volkanik tüflü bir arazi içinde yer alan Aşıklı’da ilk yerleşmeler M.Ö. 8000 yılın (günümüzden onbin yıl önce) başlamıştır. Aşıklıhöyük, Anadolu ve yakindoğuda akeramik, neolitik döneme ait en eski ilk köy yerleşimidir.
Geniş tarihi içerisinde Aksaray çeşitli medeniyetlere beşiklik yapmıştır. M.Ö. 3000-2000 yıllarında Anadolu’da Hatti kavmi yaşamıştır. Bu dönemde Asurlu tacirler burada ticaret yapmıştır. Koloni dönemlerinin sonlarına doğru M.Ö. 1700 yıllarında Kafkaslardan gelen, kücük sehir devletleri kuran ve Anadolu’da askeri bir devlet haline gelen eski Hitit devletidir.

ulucamii

M.S 1. yüzyılında havari St. Paul ve müridleri tarafından Anadolu’da yayılmaya başlayan Hristiyanlık çok tanrılı roma taraftarlarının büyük tepkisine neden olduğundan, İlk Hristiyanlar koruma açısından daha elverişli yerlere yerleşmeye başlamışlardır. Ayrıca inzivaya çekilmek isteyen bir çok din adamı da bu bölgeye gelmiştir.
1142 yılında Selçuklu egemenliğine giren Aksaray’a II. Kılıçarslan zamanında saraylar, medreseler, zaviyeler ve kervan saraylar yapılmıştır.

taptukemre

II. Kılıçarslan bir saray yaptırarak Arkhelais adını Aksaray’a çevirdi ve burası ikinci payitaht gibiydi.1470 yılında İshak Paşa tarafından ele geçirilen Aksaray Osmanlı hakimiyetine girmiştir. İstanbul’un fethinden sonra boşalan şehrin iskanı için, Aksaray halkının büyük bir bölümü İstanbul’a nakledilmiştir. İstanbul’da bir semte de Aksaray adı bu nedenle verilmiştir. Hicri 1336 Miladi 1920 yılında Aksaray Vilayet olmuştur. 1933 yılında Vilayetliği lağvedilmiş ve Niğde’ye İlçe olarak bağlanmıştır.15 Haziran 1989 yılında yeniden vilayet
olmuştur.

Çeşitli dinleri bünyesinde barındıran, gelişip yayılmalarının yaşandığı bölgemizde, bilhassa İslamiyet ve Hristiyanlık dönemlerine ait pek çok dini eser yer almaktadır. Yüzlerce eser arasından seçilen 29 eser inanç turizmi açısından incelenmeye değer bulmuştur. Bu eserlerin 8 adeti İslam eseri olup, bu eserlerin her biri kendi dalında bir şaheserdir ve yüzbinler tarafından ziyaret edilmektedir. Bu eserler:

Ulu Cami (Karamanoğlu Cami), Eğri Minare (Kızıl Minare), Tapduk Emre Türbesi, Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Türbesi Kılıçarslan Türbesi Yunus Emre Türbesi Selime Sultan Türbesi ve Kaya Camii’dir.

TAPDUK EMRE TÜRBESİ
Aksaray’a 20 km. mesafede Ekecik dağı eteklerindeki Tapduk Köyündedir.
Dağ eteğinin en üst kısmındaki camii ve türbenin son yıllarda çevre düzenlemesi yeniden yapılmış ve ağaçlandırılmıştır. Yunus Emre’nin Şeyhi Tapduk Emre’ye ait mezarlar bozulmadan üst kısmına taş sanduka yapılmıştır.

YUNUS EMRE TÜRBESİ
yunusemreYunus Emre miladi 1240-1241’de doğmuş 82-87 sene yaşamış ve M. 1329-1330’da vefat etmiştir. Günümüze kadar bulunan belgelere göre Yunus Emre’nin orta Anadolu’da yaşadığı kesindir. Sarı Köy de kıtlık nedeniyle Hacı Bektaş Sultan Dergahına gidecek, buğday alıp kağnıyla akşama geri dönecek. İşte bu bilgiyi haritaya taşırsanız; Bir ucu Hacıbektaş, bir ucu Sarıkaraman, diğer ucu da Tapduk Köyü olan bir üçgen. Yunus Emre bu üçgen içerisinde yaşamıştır.
Aksaray İli, Ortaköy İlçesi , Sarıkaraman Kasabası Reşadiye köyünde Ziyaret Tepe’ de bulunan türbe,Ortaköy İlçe merkezine 20 km. mesafededir. Taş bir podyum üzerindeki türbenin kuzey kısmı duvar ile çevrilmiştir.

Giriş batıdan olup, basamakla çıkılmaktadır. Türbenin 500 m. doğusunda Çilehane bulunmaktadır. Türbe düzgün kesme taştan yapılmış olup, mescidi ve çeşmesi vardır.

 

ŞEYH HAMİD-İ VELİ (SOMUNCU BABA)TÜRBESİ
somuncubabaturbesiAksaray’ın merkesinde, Kılıçarslan tepesi eteğinde Ervah Kabristanlığı içerisindedir. Açık bir türbedir. Mezar mermerden yapılmış olup, H. 815-M. 1412 yazısı bulunmaktadır. Ayrıca torunları ve yakınlarına ait mezarlar da burada bulunmaktadır. Bir demir kapıyla türbedar odasına girilir. Türbedar odasındaki iç kısma geçildiğinde tek gözlü penceresi olan Çilehane yer almaktadır. Açık türbenin arka kısmında ikikafhane vardır. Somuncu Baba’nın oğlu Yusuf Hakiki ‘nin türbesi de Aksaray’da Şeyh Hamid Mahallesinde dir.

 

 

 

 

 

II.KILIÇARSLAN TÜRBESİ

kilicarslan turbesi Aksaray merkezde olup, 1.km mesafede, ilin doğusunda hakim bir tepede yer almaktadır. Kesme taştan yapılmış olan türbe ile yazlık köşkten ibarettir. Türbe içerisinde II. Kılıçarslan ve IV. Kılıçarslan’ın iç organları gömülüdür. Selçuklular döneminde yapılmış olan türbe sonradan onarım görmüştür.

 

 

 

 

ULU CAMİİ (KARAMANOĞLU CAMİİ)

ULU CAMİİ

Yığma bir tepe üzerinde bulunan caminin kitabesinde;1403-1409 yıllarında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından mimar Mehmet Firuz Bey’e yaptırıldığı yazıyor. Anadolu Selçuklu beyliklerinin tipik süslemeleri ile bezenmiş batı portali ile iç mekana ve doğu kale duvarlarına girilen, diğer yanda sağlam payandalarla desteklenen camii yatık dikdörtgen bir plana sahiptir.

minber
Abanoz ağacından yapılan minberi çok değerlidir.

 

egriminare

EĞRİ MİNARE
1221-1235 yılları arasında yapılmış bir Selçuklu eseridir. 27 derece eğime sahiptir. Horasan harcı ile yapılmıştır. Kırmızı tuğladan yapıldığı için KIZIL MİNARE olarak da anılmaktadır. Dört köşe bir kaidenin üzerine oturdulan silindirik gövde, ince bir silme ile iki kısma bölünmüştür. Alt kısmı zikzak, üst kısmı mavi ve yeşil çini mozaiklerle kaplanmıştır. Bir şerefesi ve 92 basamağı vardır. Yanındaki camii sonradan yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 
DİREKLİ KİLİSE

DİREKLİ KİLİSE

Belisırma Köyünde yer alan kilise merkezi kubbe ve üç mihraptan oluşmaktadır. Haç şeklinde olup 6 direk üzerine oturmaktadır. Sütunlarda ikişer sıra halinde resimler vardır. Manastır kilisesidir .

ALA KİLİSE
Belisırma köyünün kuzeyinde ve vadinin doğu yamacında kayaya oyulmuş bir kilisedir. Hristiyanlığın serbest hale gelmesinden sonra yapılmıştır. Üç kubbelidir. Duvarları ve örtü sistemini kaplayan ferskolar kısmen harap olmuştur.

AĞAÇALTI (DANİEL PANTONASSA) KİLİSESİ

AĞAÇALTI (DANİEL PANTONASSA) KİLİSESİ Ihlara Vadisi içerisinde, vadiye giriş merdivenlerinin güney kısmındadır. Serbest haç planlıdır. Preikonaklast freskoları IX.-XI.yy.da yapılmıştır.

EĞRİTAŞ KİLİSESİ
Ihlara Vadisi içerisinde,tek nefli ve beşik tonozlu yapının batısında, mezar odalarına bağlanan ayrı bir mekan bulunmaktadır. Geniş isa siklusu, IX.-XI. yy.a tarihlenmektedir. Çok büyük bir tapınak ve vadinin en eski yapılarından olduğu anlaşılan kilisenin Meryem’e ithaf edildiği doğu duvarındaki bir kitabede belirtilmiştir.

 


 


 


SAİNT GEORGES (KIRKDAMALTI) KİLİSESİSAİNT GEORGES (KIRKDAMALTI) KİLİSESİ

Bölgedeki en yüksek kilise olup, Ihlara Vadisi içerisinde Belisırma Köyünde 1283-1295 yılları arasında yapılmıştır. Bir apsisli bazilikal planlı bir kilisedir. Yunanca bir kitabe kilisenin tüm çevresini dolanmaktadır. Kilisedeki fresklerde İncil’in hikaye ettiği tüm konular ile Selçuklu Sultanı II. Mesud’un resmi tasvir edilmiştir.

 

 

 

 

 

YILANLI KİLİSE
yilanli kiliseIhlara Vadisi içerisinde, serbest haç biçimindedir. Kilisenin güneyinde yer alan dehlizden beşik tonozlu nartekse geçilir. Freskolar IX.- XII.yy. birinci yarısı arasına tarih-lenmektedir. Çarmıhta İsa, Kudüs’e girilmiş, Mısırlı Meryem’in gömülmesi v.s. işlenmiştir

 

 

 

 

KOKAR KİLİSE
Ihlara Vadisi içerisinde, haç planlı ve tek katlıdır. XI. yy.-XI.yy arasına tarihlenen freskolarındaki konular oldukça zengindir. Kilisenin iki mezar arasındaki süslemeleri kırmızı boya ile yapılmış ilk örneklerdir.

KARAGEDİK KİLİSESİ
Vadinin Belisırma bölümünde bir tepe üzerinde kurulmuştur. Belisırma Rumları buna (Saint Ermolaos) adını veriyorlardı. 11.Asır Bizans üslubunda büyük bir kilisedir.

SÜMBÜLLÜ KİLİSE

SÜMBÜLLÜ KİLİSE
Manastır mekanları iki kat halinde kaya kitlesine oyulmuştur. Altta kilise vardır. Fresklerde Mikail ile Cebrail arasında Meryem, İsa ve fırında üç İbrani genci ile azizlerin tasvirleri vardır.

 

 

 

 

 

BAHADDİN SAMANLIĞI KİLİSESİ
Belisırma Köyünde, tek koridorlu bir kilisedir. Kuzey ve batı yan duvarlarına oyulmuş birer hücre ile güney duvara oyulmuş üç hücre kubbeside beşik çatı şeklindedir. Fresklidir.

BAHADDİN SAMANLIĞI KİLİSESİ

PÜRENLİSEKİ KİLİSESİ
Ihlara Vadisi içerisinde kayaya oyulmuş dört bölümden oluşmaktadır. Freskler X.-XII.yy. arasında tarihlenmektedir. peygamberlerin kehaneti, Meryem ve piskoposlar, müjde, ziyaret. Çobanların tapınması, İsa’nın çocukluğu ve İncil’den çeşitli sahnelerin yer aldığı tasvirler önemlidir.

SELİME KATEDRALİ
Selime Kasabasında olup kayalara oyulmuş yüksek bir yerde olan Katedral içinde iki sıra halinde sütunlar mevcuttur. Bu sütünlar katedrali üç sahana ayırmıştır.

KALE MANASTIRI KİLİSE
KALE MANASTIRI KİLİSE

Kapadokya’daki dini kuruluşların en büyüğü olup, Selime Kasabasındadır. Manastır VIII.yy.a, figürlü freskolar ise X.yy.sonu ile XI.yy. başına aittir. İsa’nın göğe çıkışı, Müjde, Meryem gbi tasvirleri vardır.

SAİNT MİCHEL KİLİSESİ
GÖKÇE Köyünde Mamasun Barajı kenarında platonun eteğinde mağaralar, manastır ve kiliseler bulunmaktadır. Fresklerinin bir kısmı korunmuş olup, apsiste İsa ve havarileri, kuzey duvarında ise, İsa’nın mabede takdimi, giriişn hemen yanında Aziz Onophiros tasviri vardır.

 

canlikilisekizilkilise

ÇANLI KİLİSE
Akhisar Köyündedir. Kilise an kaya üzerine düzgün kesme taş ve tuğladan almaşık duvar tekniği ile inşa edilmiştir.Yapı fresklerle süslenmiş olup, kilise binası ve freskler zamanla tahrip olmuştur.

YÜKSEK KİLİSE
Güzelyurt İlçe merkezine 3 km. mesafede, Analipsis tepesinde tabii kayalık taşlar üzerindeki yapı, kilise ve keşişlere ait bölüm olmak üzere iki kısımdan ibarettir.

sultanhani

İPEKYOLU
Çin’den başlayarak Orta Asya, İran ve Anadolu üzerinden Cenevizlilere, dolayısıyla Avrupa’ya ulaşan tarihi ipek yolu üzerinde çeşitli konaklama tesisleri bulunmaktadır.

Anadolu üzerinde de doğu-batı güzergahında Han ve Kervansaraylar sıralanmıştır. Selçuklular döneminde seyyahların ve kervanların iaşe, ibate ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla her biri birer günlük mesafede (20 km) inşa edilen Han ve Kervansaraylar özellikle Selçuklu Mimarlık Sanatı’nı en iyi yansıtabilen örneklerdir.

Aksaray’da da bu dönemde yapılan şaheserlerden halen dört tanesi ayaktadır. Bunlar Sultanhanı, Ağzıkarahan, Öresinhan (Tepesidelik Han) ve Alayhan’dır.

sultanhani

 

 

 

sultanhanportalmescid

SULTANHANI
1228-1229 yıllarında Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu devrinin mimari taş işçiliği ve süsleme sanatları bakımından şaheser bir örnektir. Ticari ve Askeri açıdan önemli olan Konya-Aksaray yolunun emniyetini sağlamak için kurulmuştur. Yazlık. Kışlık, mescid ve ahır bölümlerinden oluşan klasik Selçuklu hanları tipindedir. Selçuklu döneminde hanlar Hanbeyi tarafından yönetilirdi. Bey kervanların güvenliğini sağlamakla görevli idi. Her handa bir süvari birliği bulunur ve bu birlikler savaş anında Sultan’ın kuvvetlerine katılırdı. Han Aksaray-Konya yolunun 40.km. sindedir.

 

 

agzikarahandisicportalAĞZIKARAHAN
Aksaray-Nevşehir karayolunun 15. km. sinde bulunan han, Osmanlı kaynaklarında Hoca Mesud Hanı olarak geçmektedir. Yapımı 1231 tarihinde Alaadin Keybubat döneminde başlamış, 1239’da Gıyaseddin Keyhüsrev devrinde tamamlanmıştır. Hamamı, İmareti, yazlık ve kışlık bölümleri ile tam teşekküllüdür. Hanın kapısı Selçuklu taş ve süsleme sanatının tüm özelliklerini gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agzikarahan

 

ALAYHANI
Aksaray-Nevşehir karayolunun 40.km. sinde Alayhan Köyü sınırları içerisindedir. Kitabesi yoktur. Hanın ön ve avlu kısmı yıkılmıştır. II. Kılıçarslan döneminde Uçbeyi olan Pervane Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

Klasik Selçuklu kervansarayların plan ve mimari özelliklerini birarada sergilemektedir.portalda mukarnas sıralarının en altında, orta sırada stilize olarak iki gövdeli ve başı cepheden gösterilmiş aslan figürü sembolik bir görünüştür. II. Kılıçarslanla ilgili bir arama olarak konulmuş olduğu düşünğlmektedir.

alayhanoreysinhan

 

 

ÖRESİNHAN (TEPESİDELİKHAN)
zinciriyemedresesiAksaray-Nevşehir karayolunun 22. km. sindedir. Olduğundan daha büyük yapıldığı sanılan han, ziyarete gelenler üzerinde esrarlı bir mekan etkisi yapmaktadır.

Beş nefli değişik bir paln vardır. Pencereleri mazgal şeklindedir. Altışar kemerli gözleri vardır. Cephesi, portalı ve orta kubbesi yıkılmış, katabesi yok olmuştur. Elde kesin bilgi olmamasına rağmen, bu hanın XII.yy. sonlarında yapıldığı sanılmaktadır.

  

 


 

 

zinciriyemedresesiicportal

 

 

 

 

 

osmanlimezartasiZİNCİRİYE MEDRESESİ
Karamanoğullarından Yahşi Bey tarafından yaptırılmıştır. (1336-1338) kesme taş ve tuğla kullanılarak inşaa edilmiş, dört eyvanlı, üç revaklı ve avulu medrese tipindedir. Üzeri tonoz ve kubbe ile örtülü, sekiz bölmeli, üstü açık avluludur.

Giriş doğudaki taç kapıdan sağlanmaktadır. Bu kapı stalaktit ve mihrapçıklarla süslü, basık kemerlidir. Eyvanlar tonoz örtülü olup, bitkisel ve geometrik motiflerle tezyin edilmiştir. Portali Selçuklu geleneğini devam ettiren plastik Selçuklu motifleriyle işlenmiştir.

 

Güney eyvanında Dingoz (Tingoz) Baba’nın mezarı yer almaktadır (18.yy).Cumhuriyet dönemine kadar medrese olarak işlevlerine kadar medresenin diğer bir özelliği de dış duvarlarının üzerine dandenelerin bulunmasıyla bir kale görünümü arzetmesidir.

 

Medrese, Kültür Bakan-lığınca restore edilerek müze haline gerilmiştir.

Müze bünyesinde, neotilik çağdan (M.Ö. 7000) zamanımıza kadar gelmiş geçmiş medeniyetlere (Akeramik, Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Geç Hitit, Urartu, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, ve Selçuklu dönemlerine) ait çok sayıda arkeolojik eser mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

lahithitit

 

 

Bunların arasındaki taş eserleri; Geç Hitit devrine ait Hiyeroglif yazıt, Roma dönemine ait kartal ve aslan heykelleri, mezar stelleri, yapı kitabeleri, mimari parçalar, miltaşları, sunaklar, lahit, Bizans dönemi mezar stelleri, lahit kapakları ve mimari parçalar, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devirlerine ait sandukalar, mezar taşları, yapı kitabeleri ve mimari parçalardan oluşmaktadır.

mumyaPişmiş toprak eserleri; Asurlar Ticaret kolonileri, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait erzak ve su depolamakta kullanılan orta ve büyük boy küpler görülebilecek eserler arasındadır.
Pişmiş topraktan yapılmış çanak ve çömlekler, figürinler, taş ve akik kolyeler, obsidiyen ve kemikten kesici ve delici aletler, taş el baltaları, cam göz yaşı şişeleri, bronz iğne ve bilezikler, mumyalar ile mühürler, madeni ve cam süs eşyaları müze deposunda bulunan diğer arkeolojik eserleri oluşturmaktadır.

Yine müze deposundaki etnografik eserler arasında; yöre ait giyim eşyaları (Üçetek, Bindallı, Çepken, Yelek), para ve tütün keseleri, takılar, çeştili ev aletleri, silahlar ile halı ve kilimlerdir.

Sikkeler ise.altın, elektron, gümüş bronz ve bakır gibi madenlerden yapılmış Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait paralardır. Ayrıca 1. Dünya savaşından kalan görülebilecek eserler arasında yer almaktadır.


 

 


  

 

kuposmanliÖRENYERİ VE KAZILARI
Aksaray müzesinin sorumluluk alanı içerisinde, 1989 yılından bu yana devam etmekte olan Aşıklıhöyük (M.Ö.8000),1962’den beri devam eden Acemhöyük (M.Ö.2000).1994’den beri devam eden Darphane. 1996’dan beri Musular ve Güvercin kayası kazıları vardır.
Örenyerleri ise; Ihlara Kasabasındaki 14 km. uzunluğunda, içerisinde 105 kilise ve onbine yakın kaya oyma yerleşim yeri bulunan Ihlara Vadisi, Güzelyurt İlçesideki içerisinde pek çok kilise ve kaya oyma yerleşim yeri ile yeraltı şehirleri bulunan MANASTIRLAR VADİSİ, Hasandağındaki Helvadere Kasabasıda bulunan antik NORA ŞEHRİ (VİRANŞEHİR), Yeşilova Kasabasıdaki ACEMHÖYÜK ile Kızılkaya köyündeki AŞIKLIHÖYÜK’tür.

 

 

 

 

 

 

 

asiklihoyuk

 

darphane

 

 

AŞIKLIHÖYÜK
Aşıklıhöyük Kızılkaya Köyünde, köyün 1km. kadar güneyinde Melendiz Irmağı kıyısında yer almaktadır. Aksaray’ın 25 km. güneydoğusundadadır. Burada 1989 yılından beri arkeolojik kurtarma kazıları yapılmaktadır.

Aksaray Kapadokyası’nda volkanik tüflü bir arazi içinde yeralan Aşıklı’da ilk yerleşmeler M.Ö.8. Bin yılda (günümüzden onbin yıl önce) başlanıştır. Aşıklıhöyük Anadolu ve Yakındoğu’da Akeramik Neolitik döneme ait en eski ilk köy yerleşmelerini sergileyen en önemli ören yerlerinden biridir.

Aşıklı’da yaşayan insanlar ilk kez burada çeşitli buğday, arpa, mercimekgillerin tarımını yapmışlardır. Ancak en yoğun uğraşıları avcılıktır.

En eski beyin ameliyatı (trepenation) Aşıklı’da genç bir kadın kafatasında saptanmıştır. Ayrıca bir başka kadın çen kemiğinde de ilk otopsi izleri bulunmuştur.


mamasunbaraji

DARPHANE
İki katlı yapıdır. Anadolu Selçuklu Darphanelerinin bilinen ilk örneklerinden biridir. Eserin Darphane olduğunu gösterir özelliklerinde biri giriş eyvanın karşısında yeralan iki katlı mekanın bulunmasıdır. Bu mekanın alt katı incelendiği zaman, burada para basmaya mahsus yarlarin bulunduğu ve dışarıya açılan hiçbir mekanın bulunmadığı görülür. Ayrıca basılmaya hazır sikkelerin ve basılmış sikkelerin bulunması bu durumu doğrulamaktadır.

guzelyurtevlericorakcilarkonagi

konaklarSİVİL MİMARİ
Kesme taştan, geniş avlulu, balkonlu, yüksek ve ferah olarak yapılmış olan eski Aksaray evleri, yazları serin ve kışları da sıcak olması nedeniyle oldukça sıhhatli yapılardır.

Genellikle tek katlı olarak yapılmıştır. Bu yapılar geniş bir salondan çok sayıda odaya açılan kapılar ve arka bahçe kapısı ile ön cephelerdeki taş oyma sanatının zerafeti ile yakın geçmişimizin mimari özelliklerini taşımaktadırlar.

Güzelyurt ilçesi ise, sivil mimari açısından kendine has bir özellik arzetmektedir. Yapıların tamamı kesme taştan yapılmış olup, en iki katlıdır.

 

 

Not: Bu bilgiler Aksaray İl Turizm Müdürlüğü`nün hazırladığı kataloglardan alınmıştır.

Derleyen: Havva ÖZCAN